Zimní údržba

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA HRADEC NAD MORAVICÍ

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC NAD MORAVICÍ

příspěvková organizace

Opavská 228, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ: 75123959, DIČ: CZ75123959,

tel.: 553650791, e-mail: tshradec@muhradec.cz

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

MĚSTA HRADEC NAD MORAVICÍ

platí pro:

Benkovice, Bohučovice, Domoradovice, Filipovice, Filipovice–Břemí, Hradec nad Moravicí, Jakubčovice, Kajlovec, Žimrovice


Zimní údržbu pro město Hradec nad Moravicí zajišťují:

Technické služby Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace, (TS HnM) se sídlem
Opavská 228, Hradec nad Moravicí

 • telefonní spojení: 553 650 791 – Kancelář TS,

725 666 090 – Roman Celta, ředitel,

725 666 092 – Jiří Hanák, vedoucí směny,

605 544 254 – Aleš Stošek, zástupce vedoucího směny,

 • firma TS HnM provádí odstraňování sněhu z místních komunikací, z chodníků a na městském hřbitově automobily Bonetti s pluhem, sněžnou frézou, fukary a ručně;
 • posyp místních komunikací a chodníků inertním nebo chemickým materiálem, a to buď mechanickými sypači umístěnými na automobilech Bonetti anebo ručně;
 • v případě potřeby provádí výpomoc při úhrnu sněhu automobily Bonetti s pluhem na celém území města.

Pro TS HnM provádí smluvně subdodávkou zimní údržbu komunikací:

Heinz Vít, Pivovarská 236, Hradec nad Moravicí,

 • telefonní spojení: 732 971 168; Vít Heinz: 553 783 530;
 • firma provádí úhrn sněhu traktory se škrabkou v obcích Benkovice, Domoradovice, Filipovice, Filipovice – Břemí, Hradec nad Moravicí, Kajlovec;
 • tyto práce jsou zajištěny smluvně s TS HnM;
 • v případě potřeby provádí nakládku a odvoz sněhu teleskopickým nakládačem.

Kubesa Ondřej, Jakubčovice 11, Hradec nad Moravicí

 • telefonní spojení: 603 394 311;
 • firma provádí úhrn sněhu traktory se škrabkou v obcích Bohučovice, Jakubčovice, Žimrovice;
 • tyto práce jsou zajištěny smluvně s TS HnM

1. ÚVOD

Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé.

Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou vždy vyšší než ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací, jsou úkoly stanovené v tomto plánu průsečíkem společenských potřeb uživatelů místních komunikací a možnostmi danými finančními prostředky dle rozpočtu města. Obsahem plánu je specifikace činností vlastníků místních komunikací s přihlédnutím k platným právním předpisům v této oblasti.

Jelikož v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území obce, stanoví Plán zimní údržby i potřebné priority údržby, a to jak místně, tak i časově. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní údržby.

Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a zároveň je jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za škody vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti.

2. ZÁKLADNÍ POJMY POUŽITÉ V TOMTO PLÁNU

Obecně závaznými právními předpisy se rozumí:

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").
 • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška").
 • Nařízení Rady města Hradec nad Moravicí č. 02/2001, o schůdnosti místních komunikací
  a průjezdních úseků silnic.

Zimní období

 • Zimním obdobím se rozumí doba od 1. listopadu daného roku do 31. března následujícího roku. V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu.
 • Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňuje se závada ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem vlastníka místních komunikací.

Zimní údržba místních komunikací

 • Zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami (§ 41 odst. 1 vyhlášky)

Sjízdnost místních komunikací

 • Je takový stav místních komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu komunikací, dopravně technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 1 zákona).

Závada ve sjízdnosti na místních komunikacích

 • Je taková závada ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobenému dopravnímu stavu a stavebně technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 6 zákona).

Schůdnost místních komunikací

 • Je takový stav místních komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu komunikací, dopravně technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 2 zákona).

Závada ve schůdnosti

 • Je taková závada ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 7 zákona).

Vlastník místních komunikací

 • Město Hradec nad Moravicí (§ 9 odst. 1 zákona).

Dodavatel prací

 • Je fyzická nebo právnická osoba, kterou obec pověřila výkonem svých vlastnických práv.

Ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací

 • Jsou dány zejména objemem finančních prostředků, který může obec ze svého rozpočtu na zimní údržbu místních komunikací poskytnout.

Neudržované úseky místních komunikací

 • Jsou úseky, které se v zimě neudržují pro jejich malý dopravní význam (§27 odst. 6 zákona), anebo z důvodu technické nebo ekonomické nemožnosti zimní údržby.

3. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI VLASTNÍKA, DODABATELŮ PRACÍ A UŽIVATELŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ

Základní povinnosti vlastníků místních komunikací:

 • zajistit dle ekonomických možností finanční prostředky na provádění zimní údržby, formou příspěvku na hlavní činnost pro TS HnM;
 • kontrolovat uzavřené smlouvy mezi TS HnM a dodavateli prací potřebných pro provádění zimní údržby;
 • kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby.

Základní povinnosti dodavatelů prací potřebných k provádění zimní údržby místních komunikací:

 • zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou;
 • v průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti s přihlédnutím k ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací;
 • řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby komunikací a vést o této činnosti předepsanou evidenci;
 • úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby s TS HnM a s orgány obce, Policií ČR a jinými zainteresovanými orgány;
 • kontrolovat provádění všech prací spojených se zimní údržbou.

Základní povinnosti uživatelů místních komunikací:

 • přizpůsobit jízdu a chůzi stavu místních komunikací, který je v zimním období běžný, předvídatelný a obvyklý;
 • při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. namrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov atd.);
 • při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je upravena nebo posypána posypovým materiálem;
 • při přecházení komunikací používat k přechodu označený přechod pro chodce, na němž jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti.


4. ZÁKLADNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PŘI ZMÍRŇOVÁNÍ ZÁVAD

VE SJÍZDNOSTI A SCHŮDNOSTI

Odklízení sněhu mechanickými prostředky

 • Odklizení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického i ekonomického hlediska nejvhodnější technologií zimní údržby, sníh je nutno odstraňovat podle možnosti dříve, než jej provoz zhutní. S odklizením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhne minimálně 7 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje.
 • Na dopravně důležitých místních komunikacích a na dopravně důležitých chodnících se odstraňování sněhu provádí v celé jejich délce a šířce, na ostatních chodnících v šíři 1 metr.
 • S posypem komunikací se začíná až po odstranění sněhu.

Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev posypem inertními nebo chemickými materiály

 • Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu vrstvy náledí nebo zhutněného sněhu, čímž se zvýší koeficient tření. Toto zvýšení je však malé, a proto pouze zmírňuje kluzkost komunikace.

Posyp komunikací chemickými posypovými materiály se bude provádět pouze na těchto komunikacích:

 • pozemek parcela č. 318/3 – schody před poštou v Hradci nad Moravicí;
 • pozemek parcela č. 323 – schody před Prodejnou ryb v Hradci nad Moravicí;
 • pozemek parcela č. 806/6 – schody v ulici Podolská v Hradci nad Moravicí;

Údržba cest a chodníků (místní komunikace)

 • Stanovení zimního období pro účely tohoto nařízení začíná zimní období 1. listopadu daného a končí 31. března následujícího roku. TS HnM zimní údržbou místních komunikací zmírňují závady ve sjízdnosti a schůdnosti podle pořadí stanoveném v tomto plánu. Dopravně důležité místní komunikace se udržují v celé délce a šířce. Ostatní chodníky pouze v šíři 1 metr,
  resp. šíři radlice, cesty v šíři jednoho průjezdního pruhu. Na průjezdním úseku silnic I., II., a III. třídy zmírňuje závady ve sjízdnosti jejich správce, kterým je Správa silnic Moravskoslezského kraje.

Ruční úklid sněhu a ruční posyp

 • Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla na místech, která jsou pro mechanizační prostředky nepřístupná. Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří takový druh práce zajišťují, se ruční posyp a ruční úklid sněhu provádí pouze za denního světla, v noci pak pouze na místech, která jsou řádně osvětlena. Sníh se odstraňuje a posyp provádí zejména na přechodech pro chodce, na úzkých chodnících, na schodech atp.

5. ČASOVÉ LIMITY PRO ZAHÁJENÍ PRACÍ PŘI ZIMNÍ ÚDRŽBĚ

MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Při odstraňování sněhu:

 • v době pracovní do 30 minut od zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla minimálně 7 cm;
 • v době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 60 minut po zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla minimálně 7 cm.

Při posypu inertními materiály (chem. materiály) pro zmírnění závad kluzkosti:

 • v době pracovní nejdéle do 30 minut po zjištění, že se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti;
 • v době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 60 minut po zjištění zhoršení sjízdnosti nebo schůdnosti.

6. STANOVENÍ POŘADÍ DŮLEŽITOSTI ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Vzhledem k tomu, že není možno technicky zajišťovat sjízdnost na všech komunikacích současně, člení se jednotlivé komunikace dle důležitosti:

 • pořadí – do 6 hodin,
 • pořadí – do 12 hodin,
 • pořadí – po ošetření komunikací I. a II. pořadí nejpozději však do 48 hodin.

 • Lhůty platí po dobu zimního období vyjma kalamitních situací.

Hradec nad Moravicí – I. pořadí:

 • Kolonie, Na Hrobkách, Lidická, Na Cihelně, Na Tylovách, Na Vyhlídce, Gudrichova, Slezská (část k zubnímu středisku), Smetanova (část ke zdravotnímu středisku a k domu s pečovatelskou službou), Zahradní (příjezd do areálu mateřské školy), Palackého, parkoviště u městského úřadu.

Hradec nad Moravicí - II. pořadí:

 • Pod Hanuší, Nádražní, Na Rybníkách, Slezská (část, která nebyla upravena v I. pořadí), Smetanova (část, která nebyla upravena v I. pořadí), Zahradní (část, která nebyla upravena v I. pořadí), Žižkova, Tovární okruh, Bezručova, Písecká, Fučíkova, Komenského, Husova, Pod Kalvárií (část, která nebyla upravena v I. pořadí), K. H. Borovského, Na Potůčku, Podolská, Pivovarská, Městečko, Na Stránce (směr pila, areál Opavská lesní, Mariánské louky), Hřbitovní, bezejmenná komunikace od farního úřadu ke schodům souběžná s ulicí Zámecká, parkoviště před Hradečankou, lokalita Na Tylovách mezi garážemi – p. č. 2152/4, parkoviště
  u TJ pro potřeby příslušníků Jednotky DSH Hradec nad Moravicí.

Komunikace:

 • Opavská - udržuje Ředitelství silnic a dálnic České republiky;
 • Bohučovická, Zámecká, Žimrovická, a část Podolské - udržuje Správa silnic Moravskoslezského kraje.

Žimrovice – I. pořadí:

 • Meleček, Horka, Kolonie.

Žimrovice – II. pořadí:

 • Luční, Pilarka, Mlýnská, Záhumenní, příjezdová komunikace k papírnám, bezejmenná komunikace podél potoka, bezejmenná komunikace podél bytovek.

Žimrovice – III. pořadí:

 • Chatoviště Meleček, chatoviště Obora včetně příjezdové cesty, příjezdová cesta do chatoviště Rosoly.

Komunikaci Hradecká - udržuje Správa silnic Moravskoslezského kraje.

Kajlovec, Benkovice, Domoradovice, Filipovice, Filipovice–Břemí, Bohučovice, Jakubčovice
- II. pořadí:

 • Hlavní průjezdní komunikacev obcích udržuje Správa silnic Moravskoslezského kraje, případně Ředitelství silnic a dálnic České republiky.

7. ÚDRŽBA CHODNÍKŮ

Technické služby Hradec nad Moravicí zajišťují zimní údržbu těchto chodníků:

I. pořadí:

 • most přes Moravici a následně podél ulice Opavská od BRANO a.s. po křižovatku s ulicí Bohučovická v obou směrech;
 • Na Cihelně ke škole svah od Lidické;
 • konec ulice Podolská směr Opavská;
 • Lidická, Na Tylovách včetně naproti vchodu na hřbitov k panelákové zástavbě;
 • ulice Bohučovická v úseku křižovatka s ulicí Opavskou po konec zástavby;
 • ulice Zámecká od kapličky sv. Jana ke kostelu;
 • ulice Žimrovická od mostu k autobusové zastávce po levé straně směrem na Žimrovice po pravé straně až po ulici Žižkovu;
 • před zdravotním střediskem a DPS ulice Smetanova;
 • ulice Slezská, pouze část k zubnímu středisku;
 • schody před poštou, před řeznickou provozovnou a na ulici Podolská v Hradci nad Moravicí, bezbariérový chodník z mostu na Podolskou.

II. pořadí:

 • průchod parkem v Hradci nad Moravicí;
 • městský hřbitov v Hradci nad Moravicí, schody od smuteční síně k ulici Na Cihelně;
 • Slezská, Pod Hanuší, Nádražní;
 • Palackého, Bezručova, Písecká, Fučíkova, Komenského;
 • zástavba Na Rybníkách;
 • podél průjezdní cesty (Hradecká), prostranství u autobusových zastávek a prostranství u pošty v Žimrovicích;
 • podél ul. Opavské v Kajlovci;
 • od benzínové pumpy k začátku zástavby obce Kajlovec;
 • od autobusové zastávky k mateřské školce a podél průjezdní cesty v Bohučovicích;
 • před mateřskou školkou, autobusovou zastávkou a podél průjezdní cesty v Jakubčovicích (včetně směru na Hlubočec, Skřípov);
 • před autobusovou zastávkou a podél průjezdní cesty v Domoradovicích.

Úseky komunikací, kde se zimní údržba neprovádí:

 • cyklostezka podél řeky Moravice v celé délce;
 • cyklostezka Kajlovec – Hradec nad Moravicí;
 • stezka (zkratka) mezi oblastí Na Tylovách a ulicí Lidická;
 • přechod přes lávku od pily ke koupališti.

8. SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Tento plán zimní údržby místních komunikací ve městě Hradec nad Moravicí byl schválen usnesením Rady města Hradec nad Moravicí ze dne 23. 10. 2023, č. 10.20.2023/RM.

Roman Celta v.r.

ředitel TS HnM