Provozní řád RE-USE centra

· Základní pojmy


1/ Provozovatel RE-USE centra:

Technické služby Hradec nad Moravicí
Opavská 228

747 41 Hradec nad Moravicí
IČO: 75123959


Provozovna: Sběrný dvůr města Hradec nad Moravicí, Žimrovická ulice, 747 41 Hradec nad Moravicí (dále jen "sběrný dvůr").


2/ Odpovědná osoba – ředitel Technických služeb města Hradec nad Moravicí, příspěvkové organizace a jím pověřená obsluha RE-USE centra – na základě zmocnění provozovatelem RE-USE centra.


3/ Poskytovatel věci – občan města Hradec nad Moravicí nebo vlastník nemovitosti určené k bydlení na území města Hradec nad Moravicí, který nabídne a odevzdá věc k opětovnému použití do RE-USE centra, za podmínek stanovených v provozním řádu.


4/ Příjemce věci – občan města Hradec nad Moravicí nebo vlastník nemovitosti určené
k bydlení na území města Hradec nad Moravicí, který přijme věc k opětovnému
použití z RE-USE centra, za podmínek stanovených v provozním řádu.

· Obecné informace


1/ Systém RE-USE slouží k prodloužení životního cyklu věcí, které končí v popelnicích, kontejnerech na velkoobjemový odpad a poté na skládce komunálních odpadů, jen proto, že stávající majitel pro ně již nenašel využití. Tu samou věc však může využít někdo jiný.

RE-USE centrum je místo, kam můžete bezplatně odevzdat drobnější funkční předměty z vaší domácnosti, které byste jinak vyhodili. Takto je můžete snadno darovat, aby posloužily ještě někomu jinému.

V RE-USE (v překladu "znovu využij") centru si můžete také pořídit použité věci, které darovali ostatní. Nemusíte měnit, tedy odnést si něco za vaše věci. Můžete jen darovat nebo jen pořizovat. Díky takovému místu mají lidé šanci si odložené funkční věci důstojně prohlédnout.

Město Hradec nad Moravicí nabízí občanům možnost, aby se mohli tímto způsobem nepotřebných věcí zbavit, a aby věci mohl využít někdo další.

2/ RE-USE přijímá zejména:


- nečalouněný nábytek (židle, stolky, skříňky, atd.),


- zařízení a vybavení domácnosti (např. keramické, porcelánové i skleněné nádobí, hrnce, plechy na pečení, talíře, hrnky, příbory, sklenice),


- obrazy, rámy, vázy, dekorace do domácnosti, květináče, mechanické domácí strojky,


- přepravky, bedny, mechanické nářadí, atd.,


- mediální produkty (CD, DVD, videokazety, časopisy),


- hračky, sportovní potřeby a vybavení, jízdní kola,


- knihy, časopisy,


- kamna, kbelíky, zahradní náčiní, zahradní dekorace, doplňky,


- vybavení aut, a


- vybavení pro chov domácích zvířat (klece, akvária).

Věci musí být předány čisté, ve funkčním stavu a bez zjevného napadení parazity, škůdci nebo infekcemi hub a plísní.


3/ RE-USE centrum nepřijímá:


- jakákoliv elektrozařízení: elektroniku, elektrické přístroje a spotřebiče,


- textilní výrobky, oděvy a obuv.


4/ O přijetí/nepřijetí věcí do RE-USE centra má právo rozhodnout, a to i bez udání důvodů, odpovědná osoba.

· Podmínky poskytnutí a převzetí věci

1/ RE-USE centrum slouží jako prostor pro bezúplatné předávání nepotřebných věcí. Odložením věci v RE-USE centru, ani její následným předáním příjemci nebo likvidací, nevzniká poskytovateli nárok na žádnou finanční kompenzaci vůči provozovateli nebo příjemci.


2/ Příjemce věci je povinen se seznámit se stavem přebírané věci a je si vědom toho, že věc je věcí použitou a nepředává ji za účelem obchodování.


3/ Poskytovatel souhlasí, že po odevzdání věci do RE-USE centra s ní bude nakládáno
v souladu s provozním řádem, zejména že může být bezúplatně přenechána do užívání příjemci.


4/ Provozovatel RE-USE centra neodpovídá za škodu či újmu způsobenou na majetku nebo zdraví osob užíváním věcí převzatých v RE-USE centru a zároveň neodpovídá za deklarovanou funkčnost věci a nelze tedy po poskytovateli ani po provozovateli RE-USE centra požadovat odstranění vad věci.


5/ Poskytovatel a příjemce věci je seznámen s tímto provozním řádem a využitím možností RE-USE centra stvrzuje, že provozní řád bere na vědomí.


6/ V případě nezájmu o věc umístěnou poskytovatelem v RE-USE centru bude věc po marném uplynutí lhůty 1 měsíc odstraněna jako odpad dle příslušné vyhlášky města.


7/ Odpovědná osoba může věc z kapacitních důvodů, nebo v případě znehodnocení věci vnějšími vlivy, odstranit i v dřívějším termínu.

8/ Odpovědná osoba může věc z kapacitních důvodů odmítnout převzít do RE-USE centra.

9/ Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2023.