Technické služby Hradec nad Moravicí

Příspěvková organizace

Účel zřízení


Účelem zřízení Technických služeb města Hradec nad Moravicí (dále jen Technické služby) je zabezpečení provozních záležitostí města, jako je údržba městské zeleně, údržba a drobné opravy místních komunikací, údržba mobiliáře města, údržba budov a dalších zařízení města, úklid města, sběr a odvoz odpadů, provozování autodopravy, provozování sběrného dvoru, lesního hospodářství, městské kanalizace, popřípadě dalších provozů a zařízení v majetku města. 

NOVINKY

Vymezení předmětu činnosti

  1. Technické služby provádí zejména údržbu městské zeleně(stromů, keřů, parků a travnatých ploch), opravy a údržbu městských (místních) komunikací (cest, silnic, chodníků cyklostezek), opravy a údržbu městského mobiliáře (vybavení pěších zón, dopravních značek, pomníků a kapliček, zábradlí, stožárů veřejného osvětlení, stožárů a zařízení městského rozhlasu atp., úklid města (zametání, odstraňování sněhu a náledí, čištění příčných stružek a kanálů, a otevřené vodní příkopy), údržba budov a dalších zařízení města (drobné opravy, výmalby, nátěry, drobné stopařské a zámečnické práce.), sběr a svoz odpadů (z akcí pořádaných městem,  z míst, kde není zabezpečen svoz svozovou společností , výsyp odpadkových košů atp.)
  2. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu.
  3. Výroba, obchod a služby jinam nezařazené.
  4. Technické služby zajišťují provoz Čistírny odpadních vod, splaškové kanalizace města Hradec nad Moravicí a obce Branka u Opavy v gravitační a tlakové části a zajišťují všechny další činnosti související s nakládáním s odpadními vodami.
  5. Technické služby zabezpečují provoz těchto zařízení města: sběrný dvůr, autodoprava, městské lesy (lesní hospodářství), městská kanalizace, parkoviště, městské koupaliště, veřejné osvětlení, městský mobiliář, budovy města a další zařízení, splašková kanalizace a čistírna odpadních vod
  6. Technické služby aktivně propagují a zpřístupňují občanům separaci domovního odpadu.
  7. Technické služby jsou dále oprávněny provozovat doplňkovou činnost navazující na jejich hlavní činnost vymezenou v předchozích odstavcích za předpokladu, že tato činnost neomezí výkon hlavní činnosti.
  8. Jedná se o doplňkové činnosti: zámečnictví, opravy silničních vozidel, opravy pracovních strojů, opravy ostatních dopravních prostředků, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu